Yeh Pehli Assembly Hai Jo Tanga Gari Se Chal Rahi Hai Aur Iss Ki Khoorak Gobar Hai, Ismail Baledi

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay