America Iran Main Kasheedgi…Aqwam e Alam ko Iran ki Neyat par shak kiyu??? Pakistan Kahan Khara Hai???

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay