Coronavirus Kon Aur Kesay Phela Raha Hai? Ek Laboratory Sey Test Karwaye To Musbat Dosri Sey Karayen To Munfi Ajata Hai, Yeh Ho Kiya Raha Hai?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay