Dr shahid Masood Nay Wo Bari Ghalat Khabar Bata Di Jis Par Dollar Khor Mafiya Nay Kya Kiya…?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay