#KhatamENabuwat Ki Ghalti Likhai Ki Nahi… Jan Kar Ki Gai….

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.