#KhatamENabuwat Ki Ghalti Likhai Ki Nahi… Jan Kar Ki Gai….

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay