Nawaz Sharif Ki Tahayat NaEhli Say Shehbaz Sharif Ko Jaga Mil Gai Hai.

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay