Nawaz Sharif Sahab Tamam Idaro Kay Sath Apney Chohtay Bhai Shehbaz Sharif Kay Bhi Mujrim Hain , Fayyaz Ul Hassan Chohan.

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay