#PMLN Nay Tay Kar Liya Kay #NawazSharif Ki Kursi bachao… #Pakistan Ka Jo Hona Hai Honay Do….

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay