PTI Kay Intekhabi Nagmay Aur Kar Kardagi, Kiya Naya Pakistan Ban Gaya? Kiya Fasli Batairay Bhaag Gaye?

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay