Zimni Intekhabat Sar Par… Ek Siasi Khandan Ko Ehtesab Ka Nishana Banaya Ja Raha Hai…

Advertisement

Advertisement

NewsONE - Pakistan's premier source for news updates, current affairs and infotainment.

Junior - Taleem Aam Karaingay - Juniors ko Parhaingay